Visie

Het Pedagogisch Project van het GO! berust op belangrijke waarden, dewelke door onze school vertaald worden als volgt:

  • Fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.

We vinden het als school belangrijk dat de kinderen zich goed voelen. Dit is voor onze school een randvoorwaarde om tot leren te komen. Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn op school. We geloven dat we van elkaar nog het meest kunnen leren en de kinderen kunnen op die manier ook hun eigen talenten ontdekken.

  • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.

Wij zijn een natuurschool en willen onder de vorm van kringgesprekken openstaan voor andere culturen. We luisteren naar elkaar met respect voor ieders mening.

  • Mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.

Het merendeel van onze kinderen zijn van thuis uit niet Nederlandstalig. We zijn ons hiervan zeker bewust en zullen hierdoor met veel beeldmateriaal werken. Ook werken met kleine groepjes zal de taal de nodige stimulans geven. Op deze manier geven we kinderen die minder taalvaardig zijn ook de kans om zich te uiten.

  • Intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming.

We differentiëren zowel naar boven als naar beneden zodat onze kinderen het aanbod krijgen waar ze zelf nood aan hebben. De activiteiten zijn uitdagend en motiverend voor de kinderen. Ook onze leerkrachten dragen het levenslang leren in hun hart en zijn er zich van bewust dat de nodige professionalisering leidt tot succeservaringen in hun klas en school.

  • Getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.

We vinden het als school zeer belangrijk dat kinderen vrij zijn hun emoties te tonen zo lang dit gebeurt met respect naar elkaar toe. We werken preventief tegen pesten door regelmatig klasgesprekken te organiseren en klasdoorbrekend te werken.

 

  • Oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.

Ouderparticipatie is een meerwaarde voor de school. We nodigen hen dan ook regelmatig uit voor klasactiviteiten of om mee op uitstap te gaan. Op deze manier kunnen we als school de kinderen hun ‘thuis’ toch even laten infiltreren. We zien onze ouders als partners van de school met dezelfde missie.

  • De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.

We willen hier zeker het rolmodel doorbreken en zijn hier als leerkracht een rolmodel in. Groepsindelingen zijn niet vastgeroest op jongens-meisjes en zullen gendergelijkheid stimuleren tijdens projecten.

Naast het pedagogisch project van het GO! ligt onze focus op sport en natuur.

IRIS = In de natuur, respect, intercultureel en sport