Schoolraad

Beste ouders

De voorzitter van onze schoolraad is de heer Chapelle, papa van Olga en Pam.

De schoolraad komt ongeveer 3 keer per schooljaar samen na de lesuren.

Wat doet de schoolraad?

Advies De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft (zie verder). Overleg Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig over de geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad zullen worden voorgelegd. Op basis van deze informatie bepaalt de schoolraad bij het begin van het schooljaar zijn overlegagenda. Als daar in de loop van het schooljaar een beslissing aan wordt toegevoegd, komt die ook in aanmerking voor overleg. Een schoolraad kan ook afzien van zijn recht op overleg.

De overlegbevoegdheid is van toepassing op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
 • de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
 • het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd;
 • het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.Wie maakt deel uit van een schoolraad?Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus aangeduid door de andere geledingen in de schoolraad.
 • Om er voor te zorgen dat de schoolraad maximaal geïnformeerd wordt over geplande beslissingen en achterliggende beweegredenen, woont het schoolbestuur als volwaardig lid de vergaderingen van de schoolraad bij en treedt het in overleg over alle geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad worden voorgelegd. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om zich te laten afvaardigen op de schoolraad of de directeur daartoe te mandateren. Ook kan het schoolbestuur samen met de directeur aanwezig zijn op de schoolraad.
 • De schoolraad bestaat uit minimum twee vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.
 • De schoolraad bepaalt zelf zijn werking in een huishoudelijk reglement. De minimale inhoud van dat reglement is decretaal vastgelegd.
 • Informatie en communicatie Om hun participatierechten volop te kunnen uitoefenen, moeten de leden van de schoolraad over voldoende informatie beschikken. Daarom hebben zij een algemeen informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur. Het informatierecht van de schoolraad betreft die aangelegenheden waarover de raad zijn advies- en overlegrechten uitoefent (zie hierboven).

Alleen als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan de schoolraad aangeven dat zij dit liever doet zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur, een afgevaardigde van het schoolbestuur of de directeur.